Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 46490213, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B, spracúva osobné údaje podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej zákon o ochrane osobných údajov) za účelom vedenia marketingovej databázy, ktorá slúži k ponúkaniu produktov, služieb, zliav a rôznych vernostných bonusov (elektronicky, telefonicky alebo klasicky poštou), a to na právnom základe, ktorým je dobrovoľný informovaný súhlas dotknutej osoby.

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne na vyššie uvedenú adresu sídla alebo odpovedaním na email s obchodnou informáciou, ktorý je dotknutej osobe zasielaný. Po odvolaní súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby bezpečne zlikvidované.

Ktoré osobné, identifikačné a kontaktné údaje spracovávame?

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka zhromažďuje a spracováva tieto informácie:

  • Identifikačné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul)
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Informácie o zamestnávateľovi a pracovnej pozícii
  • Ďalšie informácie, ktoré nám dotknutá osoba dobrovoľne poskytne v políčku Poznámka v objednávkovom formulári

Na aký účel spracovávame osobné, identifikačné a kontaktné údaje?

  • Na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy pre účely realizácie Vašej objednávky.
  • Na zasielanie marketingových informácií o produktoch a službách na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu. Každý má právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných informácií prostredníctvom odkazu uvedeného v obchodnej informácii.
  • Na plnenie našich zákonných povinností (obchodná evidencia, daňové povinnosti, platobné povinnosti, štatistické účely), a to po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi.
  • Na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zaistenie príslušnej právnej povinnosti či zaistenie ochrany práv.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín / medzinárodných organizácií. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolným orgánom, súdu, polícii), samotným dotknutým osobám, sprostredkovateľovi.

Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti.

Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu / opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom, právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Pre zvýšenie zabezpečenia ochrany osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Pre prípad pochybení, námietok či získavanie informácií ohľadne osobných údajov kontaktujte ochranaudajov@isecure.sk