Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „OP“) v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, v platnom znení (tento predpis ďalej len ako „obchodný zákonník“) podporne upravujú obsah zmluvných vzťahov, ktoré spoločnosť Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka, IČO 46 490 213, so sídlom Seberíniho 1, Bratislava, PSČ 821 03, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B (spoločnosť Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka ďalej len ako „Spoločnosť“) uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti s tretími osobami – zákazníkmi (tieto osoby ďalej len ako „Zákazníci“, tieto zmluvné vzťahy ďalej len ako „Zmluvy“).
 2. Ustanovenia čl. I., II., III., a VII. týchto OP („všeobecné ustanovenia“) tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy.
 3. Ustanovenia čl. IV., V., VI. týchto OP („osobitné ustanovenia“) tvoria neoddeliteľnú súčasť len tej Zmluvy, ktorej obsah zodpovedá príslušnému článku („osobitnému ustanoveniu“) týchto OP.

II. Prehlásenia pred uzatvorením Zmluvy

 1. Spoločnosť prehlasuje, že:
  1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Zákazníka, Spoločnosť si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky),
  2. nepožaduje úhradu ceny pred poskytnutím plnenia (poskytnutím tovaru či služby Zákazníkovi), ak nie je ďalej v týchto OP uvedené či v Zmluve dohodnuté inak.
  3. ceny plnenia sú na webových stránkach Spoločnosti https://www.eduardo-online.sk/ (tieto webové stránky ďalej len ako „Web“) uvádzané:
   1. bez DPH,
   2. vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
  1. Objednávka je zo strany Zákazníka záväzná. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že vzhľadom k predmetu plnenia Zmluvy, ktorým je digitálny obsah, nie je možné odstúpiť od zmluvy.
  2. Zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve Spoločnosti. Na žiadosť a proti úhrade prípadných nákladov Spoločnosť poskytne Zákazníkovi kópiu Zmluvy/daňového dokladu,
  3. S prípadnou sťažnosťou sa môže Zákazník obrátiť na Spoločnosť, a to na adrese office@forum-media.sk, príp. orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, najmä na:
   1. Živnostenský úrad,
   2. Slovenskú obchodnú inšpekciu,
   3. Úrad na ochranu osobných údajov. 
   4. Spoločnosť nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

III. Uzatvorenie Zmluvy a jej základný obsah

 1. Všetka prezentácia tovaru a služieb Spoločnosti, najmä prezentácia umiestnená na Webe (tovar a/alebo služby ponúkané Spoločnosťou ďalej len ako „plnenie“) je informatívneho charakteru a Spoločnosť nie je povinná uzatvoriť Zmluvu ohľadne daného plnenia.
 2. Objednávka plnenia musí byť písomná, objednávať plnenie je možné najmä nasledujúcimi spôsobmi (Spoločnosť odporúča uskutočňovať objednávky prostredníctvom Webu):
  1. prostredníctvom Webu,
  2. prostredníctvom elektronickej pošty doručenej na adresu office@forum-media.sk,
  3. faxom,
  4. telefonicky.
 3. Pred záväzným potvrdením objednávky uskutočnenej prostredníctvom Webu má Zákazník právo skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil.
 4. Zmluva je uzatvorená prijatím objednávky Spoločnosťou a potvrdením tejto skutočnosti Zákazníkovi. Uzatvorenie Zmluvy Spoločnosť neodkladne potvrdí Zákazníkovi informatívnym emailom na Zákazníkom zadaný email. Prílohou tohoto potvrdenia je aktuálne znenie OP.
 5. Pri platbe ceny plnenia je Zákazník povinný uvádzať variabilný symbol uvedený na daňovom doklade (faktúre) Spoločnosti.
 6. Ak nie je v týchto OP uvedené či v Zmluve dohodnuté inak, je cena za plnenie splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa vystavenia daňového dokladu (faktúry) Spoločnosťou.
 7. V prípade meškania Zákazníka so zaplatením ceny plnenia:
  1. vzniká Zákazníkovi povinnosť uhradiť Spoločnosti úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.
  2. Spoločnosť nie je povinná poskytnúť plnenie či jeho časť.
 8. Do doby poskytnutia plnenia Zákazníkovi je Spoločnosť oprávnená od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade Spoločnosť vráti Zákazníkovi celú uhradenú cenu plnenia bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet, z ktorého bola platba prijatá, prípadne na žiadosť Zákazníka na iný účet ním určený.
 9. Ak objednáva Zákazník poskytnutie služby, ku ktorej sám poskytuje podklady (najmä ak objednáva zaistenie inzercie v tlačenom či elektronickom médiu vydávaným Spoločnosťou v zmysle ust. čl. VII. týchto OP a/alebo ak objednáva poskytnutie reklamného plnenia na konferenciu usporiadanú Spoločnosťou v zmysle ust. čl. VIII. týchto OP), je povinný zaistiť a v plnom rozsahu zodpovedá za to, že obsah ním poskytnutých podkladov:
  1. neporušuje právny poriadok Slovenskej republiky, dobré mravy, zásady poctivého obchodného styku ani všeobecne rešpektovaný etický kódex reklamy,
  2. neporušuje žiadnym spôsobom práva tretích osôb, najmä autorské práva či iné práva na ochranu duševného vlastníctva a práva na ochranu osobnosti či ochranu dobrého mena,
  3. nepoškodzuje dobré meno a/alebo oprávnené záujmy Spoločnosti.
  4. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie súvisiaceho plnenia, ak má dôvodne za to, že vyššie uvedené požiadavky obsah poskytnutých podkladov nespĺňa. V takom prípade Spoločnosť bezodkladne písomne oznámi Zákazníkovi odmietnutie plnenia vrátane odôvodnenia svojho postoja a vyzve Zákazníka k náprave (najmä poskytnutia podkladov, ktoré by nenapĺňali dôvody pre odmietnutie plnenia zo strany Spoločnosti). V prípade, že Zákazník neposkytne Spoločnosti súčinnosť k odstráneniu namietaných vád, nie je Spoločnosť povinná poskytnúť dotknutú časť objednaného plnenia. Nárok Spoločnosti na odmenu aj za tú časť plnenia, ktoré z takého dôvodu nebolo Zákazníkovi poskytnuté, zostáva nedotknutý.
 10. V prípade, že Zákazník objednáva tovar, a ak ďalej v týchto OP nie je uvedené či v Zmluve dohodnuté inak, platí, že:
  1. daňový doklad (faktúru) Spoločnosť pripojí k tovaru,
  2. záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom,
  3. ako doklad o záruke (záručný list) zakúpeného tovaru slúži daňový doklad (faktúra) Spoločnosti,
  4. pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak nestanoví osobitný právny predpis lehotu dlhšiu,
  5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Spoločnosti (výhrada vlastníctva), avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia tovaru Zákazníkom.
 11. Eventuálne poskytnuté zľavy sa nesčítavajú, ak nie je výslovne uvedený opak. Zľavu nie je možné uplatniť na plnenie, ktoré je zaradené do akčnej ponuky, ak nie je výslovne uvedený opak.

IV. Zmluva o účasti na vzdelávacej akcii

 1. Ustanovenia tohto čl. IV. OP sa aplikujú len na Zmluvy, na základe ktorých Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi službu – umožňuje mu účasť na vzdelávacej akcii. Spoločnosť ponúka najmä tieto formáty vzdelávacích akcií:
  1. webinár – živo vysielaný seminár cez internet, ktorý účastník sleduje na svojom počítači,
  2. videokurz – záznam webinára, ktorý účastník sleduje na svojom počítači v čase, ktorý si sám vyberie,
  3. e-learning – distančný seminár, v rámci ktorého sú Zákazníkovi emailom poskytované v pravidelných časových intervaloch písomné podklady týkajúce sa jednotlivých výukových lekcií, (v ďalej len ako „vzdelávacie akcie“).
 2. Objednávka musí dostatočne jasne vymedziť vzdelávaciu akciu, na ktorú je objednávaná účasť.
 3. Spoločnosť je oprávnená požadovať úhradu ceny vopred – ak toto právo využije, vystaví daňový doklad (faktúru) bezodkladne po uzatvorení Zmluvy.
 4. Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť doručením písomného odstúpenia Spoločnosti. V prípade, že Zákazník odstúpi od Zmluvy v lehote:
  1. viac než sedem (7) kalendárnych dní pred plánovaným dátumom vzdelávacej akcie, resp. jej zahájenia, prináleží Spoločnosti odstupné vo výške 50% ceny objednaného plnenia,
  2. menej než sedem (7) kalendárnych dní pred plánovaným dátumom vzdelávacej akcie, resp. jej zahájenia, prináleží Spoločnosti odstupné vo výške 100% ceny objednaného plnenia, Zákazník je ale oprávnený určiť za seba náhradníka, ktorý bude plnenie čerpať namiesto neho.
  3. Odstupné je vždy vypočítané z ceny bez zohľadnenia akýchkoľvek zliav (v prípade, že dôjde k odstúpeniu Zákazníka od Zmluvy, nárok na eventuálne poskytnutú zľavu od začiatku zaniká).
 5. Spoločnosť si vyhradzuje právo:
  1. usporiadanie vzdelávacej akcie kedykoľvek zrušiť. V takom prípade Spoločnosť bezodkladne vráti celú uhradenú cenu Zákazníkovi,
  2. špecifikácie a parametre vzdelávacej akcie kedykoľvek zmeniť. Eventuálne zmeny budú Zákazníkovi oznámené prostredníctvom Webu, prípadne prostredníctvom ďalších informačných kanálov (najmä emailom),
  3. obmedziť či úplne vylúčiť z účasti na vzdelávacej akcii Zákazníka, ktorý sa bude správať nevhodným spôsobom (napr. zneužívanie chatovacích okien v priebehu webinára k iným účelom než kladenie otázok lektorovi a podobne).
 6. Po absolvovaní vzdelávacej akcie bude Zákazníkovi poskytnutý certifikát o absolvovaní, ktorý bude Zákazníkovi zasielaný v elektronickej podobe na e-mail uvedený v objednávke.
 7. Zákazník je povinný uplatniť akékoľvek vady najviac v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa konania vzdelávacej akcie, inak jeho práva z týchto vád zanikajú. Reklamácia vád musí obsahovať popis vytýkaných vád. V prípade vád, za ktoré zodpovedá Spoločnosť a ktoré Zákazník riadne a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na primeranú zľavu z ceny plnenia.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Otázky výslovne neupravené týmito OP a/alebo Zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Spracovanie osobných údajov Spoločnosťou prebieha v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie Zmluvy, plnenie zákonných povinností Spoločnosti, ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti a pre využitie na marketingové účely Spoločnosti. Podrobnosti o spracovávaní osobných údajov Spoločnosťou, o jej ochrane a o právach zákazníkov vyplývajúcich z poskytnutia ich osobných údajov na spracovanie Spoločnosťou sú v podrobnostiach popísané v Zásadách spracovania osobných údajov, ktorých znenie je k dispozícii tu.
 3. V prípade rozporu Zmluvy a týchto OP má prednosť ustanovenie obsiahnuté v Zmluve.
 4. Tieto OP sú platné a účinné od 14.12.2018 a sú k dispozícii v sídle a prevádzkach Spoločnosti alebo elektronicky na www.forum-media.sk