Ako správne odmeňovať pedagogických a nepedagogických zamestnancov?

Oboznámte sa s aktuálnou legislatívou v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v oblasti školstva. Ako je to so zákonom o odmeňovaní, zákonom o pedagogických asistentoch a zákonom o odborných zamestnancoch? Poznáte pravidlá vyhlášky kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov? Toto všetko sa dozviete od skúsenej odborníčky!

98  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ videokurzu:

Cieľom videokurzu je oboznámiť účastníkov so základnými zásadami evidencie dochádzky a možnosťami rozvrhnutia pracovného času pedagogického a nepedagogického zamestnanca.

Dozviete sa, kedy je možné zamestnancovi nariadiť prácu nadčas a kedy je možné s ním dohodnúť prácu nadčas. Vysvetlíme si pravidlá nariaďovania pracovnej pohotovosti.

 

Komu je videokurz určený:

Videokurz  Ako správne odmeňovať pedagogických a nepedagogických zamestnancov? je určený je určený predovšetkým pre materské, základné a stredné školy.

Ďalšie informácie:

Ako účastník  získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene  sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

Dĺžka

1 hodina

Program

1. Uplatňovanie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi so zameraním na zamestnancov škôl a ŠZ

Pôsobnosť zákona
Posudzovanie kvalifikačných predpokladov
Plat a jeho jednotlivé zložky
Platové triedy a pracovné triedy
Započítaná prax
Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
Zvýšenie platovej tarify pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ)
Započítaná prax
Zaraďovanie do platových tried s osobitným zreteľom na zaraďovanie PZ a OZ
Plat a jeho jednotlivé zložky (tarifný plat, funkčný plat, osobný príplatok, kreditový príplatok, a jeho transformácia na príplatok za profesijný rozvoj príplatok za činnosť triedneho učiteľa, za činnosť uvádzajúceho PZ a OZ, príplatok začínajúceho PZ a OZ, príplatok za profesijný rozvoj, plat za prácu nadčas)

2. Zákon č. 138//2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia na odmeňovanie
Predpoklady výkonu pracovnej činnosti PZ a OZ
Pracovná činnosť pedagogického zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti jednotlivých kategórií a podkategórií PZ a kategórií OZ, ich získavanie (požadované stupne vzdelania, získavanie vyžadovaného vzdelania, kvalifikačné vzdelávanie) a ich vplyv na zaradenie do platovej triedy
Kariérové stupne a zaraďovanie PZ a OZ do kariérových stupňov
Atestácie (platnosť a uznávanie, aplikácia na zaradenie do platovej triedy)
Základný úväzok a vplyv jeho plnenia na zaradenie PZ a OZ do platovej triedy (nar. vlády SR č. 201/2019 Z. z. o rozsahu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti)
Dopĺňanie úväzku a zaradenie PZ do platovej triedy

3. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia v praxi
Kvalifikačné predpoklady pre výkon jednotlivých pracovných činností
Osobitný kvalifikačný predpokladu a jeho požiadavka na výkon pracovnej činnosti

4. Kolektívne vyjednávanie na rok 2021 v školstve
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021, jej platnosť
Zmeny v roku 2021

Lektor

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE , fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. 17 rokov pôsobila na Univerzite Komenského, prírodovedeckej fakulte ako personalista a vedúca personálneho útvaru. 20 rokov pôsobla na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka. Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Ako správne odmeňovať pedagogických a nepedagogických zamestnancov?”